do góry

Diagnosta

http://www.aisn.pl/akredytacje/certyfikat_diagnosty

 

  1. Uprawnienia samodzielnego diagnosty uzyskać może lekarz specjalista kardiolog będący członkiem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Certyfikat ten nie jest wymagany dla osób posiadających certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej.
  2. Podstawowe szkolenie prowadzone powinno być pod kontrolą kierownika szkolącej pracowni, która uzyskała co najmniej klasę B wg standardów akredytacyjnych AISN PTK.
  3. Czas szkolenia wynosi łącznie co najmniej 12 miesięcy.
  4. W trakcie szkolenia lekarz musi wykonać osobiście (pod nadzorem) co najmniej 300 koronarografii.
  5. Wykonanie zabiegów musi być potwierdzone w książce zabiegowej oraz w bazie Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej (ORPKI). Jeżeli lekarz wykonywał osobiście (pod nadzorem) zabiegi w ośrodkach zagranicznych powinien przedstawić zaświadczenie podpisane przez kierownika danego ośrodka potwierdzające rodzaj i liczbę wykonanych procedur.
  6. W ciągu szkolenia (minimum 12 miesięcy) wymagane jest zgromadzenie co najmniej 50 pkt za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK1)lub uzyskanie certyfikatu kardiologa interwencyjnego EAPCI ESC w danym okresie.
  7. Certyfikat samodzielnego diagnosty jest wydawany na okres 5 lat.
  8. W celu uzyskania kolejnego certyfikatu diagnosty (przedłużenie) niezbędne jest wykonanie średnio 100 koronarografii rocznie oraz uzyskanie średnio 30 punktów rocznie za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez AISN PTK1).
  9. Wniosek o przyznanie certyfikatu samodzielnego diagnosty składany jest w systemie PTKCzłonkowie. Do wniosku muszą być dołączone zaświadczenia stwierdzające spełnienie stosownych wymogów: wniosek o nadanie statusu samodzielnego diagnosty podpisany przez kierownika pracowni macierzystej oraz: kopia dyplomu specjalizacji z kardiologii, zaświadczenie o liczbie wykonanych zabiegów, kopie certyfikatów uczestnictwa w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez AISN PTK oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w PTK i AISN PTK.
  10. Certyfikat samodzielnego diagnosty jest sygnowany przez Prezesa PTK i Przewodniczącego AISN PTK, a jego wydanie jest bezpłatne.