do góry
Strona główna Nauka i edukacja Granty Regulamin Grantu Wyjazdowego ASIN PTK dla studentów

Regulamin Grantu Wyjazdowego ASIN PTK dla studentów

Regulamin przyznawania i rozliczania stypendium wyjazdowego dla studentów
Stypendium wyjazdowe AISN PTK dla studentów prowadzących badania w
zakresie kardiologii inwazyjnej – na prezentacje prac podczas kongresu AHA
2018

1. Definicja
1.1 Stypendium wyjazdowe ma na celu umożliwienie czynnego uczestnictwa w
kongresie międzynarodowym studentom medycyny, będącymi pierwszymi (lub
równorzędnymi pierwszymi, bądź prezentującymi) autorami pracy przyjętej do
przedstawienia w formie ustnej lub plakatowej na jednym ze zjazdów wytypowanych
przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK oraz liście głównej PTK
(AHA/ACC). Przyznane fundusze stanowią zwrot kosztów delegacji służbowej i
muszą być rozliczone w oparciu o szczegółowo przedstawione zasady.
2. Warunki przyznania dofinansowania
a) Liczba grantów wyjazdowych Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
PTK ustalana jest corocznie przez Zarząd Asocjacji w oparciu o aktualne
możliwości finansowe
b) Osoba ubiegająca się o delegację PTK musi być studentem medycyny.
c) Ośrodek, z którym współpracuje stypendysta znajduje się w Polsce i jest
wymieniony w abstrakcie (może być wymieniony razem z ośrodkami
zagranicznymi).
d) Praca przyjęta do przedstawienia nie była do tej pory prezentowana na
żadnym zjeździe ujętym na głównej liście grantów lub liście podanej przez
Asocjację.
e) Praca przyjęta do przedstawienia musi dotyczyć zagadnień związanych z
kardiologią interwencyjną (interwencje wieńcowe/strukturalne/obwodowe).
f) W okresie jednego roku kalendarzowego jeden autor może otrzymać
dofinansowanie tylko na 1 wyjazd.
g) Ubiegający się o delegację nie zalega z rozliczeniem finansowym
przyznanych wcześniej przez PTK i AISN PTK funduszy i grantów
wyjazdowych.

3. Lista grantowa Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.
a) Lista grantowa Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych obejmuje
następujące zjazdy:
 AHA
b) Wyjazdy na zjazdy objęte listą grantową Asocjacji Interwencji Sercowo-
Naczyniowych PTK finansowane są z funduszy zgromadzonych przez
Asocjację na własnym koncie lub subkoncie PTK.

c) Zaliczka przyznawana jest wówczas po złożeniu podania do Zarządu Asocjacji
Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK i rozliczana jest wg ogólnych zasad
podanych wyżej (patrz punkt 2. Warunki przyznania dofinansowania) oraz
niżej (patrz punkt 4). Zasady składania podań o przyznanie zaliczki).
d) Skarbnik Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK przekazuje
corocznie informacje o liczbie i wysokości przyznanych grantów do Komisji
Grantów PTK.
4. Wymagane dokumenty
a) Celem otrzymania zaliczki należy złożyć podanie do Zarządu uzupełnione o
następujące dokumenty:
 kopia przyjętej pracy
 kopia potwierdzająca przyjęcie pracy do przedstawienia na zjeździe
 aktualne zaświadczenie o odbywaniu studiów medycznych na wydziale
lekarskim
 prośba o finansowanie wyjazdu zagranicznego ze środków Asocjacji
Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.
5. Przyznanie zaliczki przez Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
PTK.
a) Przyznanie zaliczki na zjazd z Listy grantowej Asocjacji następuje po
stwierdzeniu przez Zarząd Asocjacji spełnienia wszystkich wymaganych
kryteriów.
b) Przyznane fundusze (zaliczka na poczet wydatków związanych z wyjazdem
służbowym) są przelewane na konto podane przez wnioskodawcę.

6. Rozliczenie zaliczki, jako zwrotu kosztów delegacji służbowej.
a) Przyznane fundusze rozliczane są na podstawie przedstawionych
oryginalnych rachunków związanych bezpośrednio z udziałem w zjeździe.
Przedstawienie rachunków na kwotę przewyższającą wielkość przyznanego
grantu nie upoważnia do ubiegania się o zwrot dodatkowych kosztów.
b) W rozliczeniu uwzględniane będą:
 koszty podróży (w przypadku przelotu samolotem lub przejazd koleją i
autokarem – koszt najtańszego biletu na najkrótszej trasie, w przepadku
podróży samochodem – koszty paliwa)
 koszty zakwaterowania, zgodnie z obowiązującym na poszczególne kraje
limitem (wg Monitora Polskiego nr 56)
 koszty rejestracji w tych przypadkach, gdy organizatorzy nie zwalniają z opłaty
rejestracyjnej pierwszych autorów przyjętych do przedstawienia prac.
c) Rozliczenie zaliczki ma być przesłane do skarbnika Asocjacji Interwencji
Sercowo-Naczyniowych PTK w terminie do 1 miesiąca (31 dni) od
zakończenia zjazdu.
7. Zobowiązania

a) Obowiązkiem osoby, która otrzymała stypendium wyjazdowe dla studentów
Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (AISN PTK) jest:
 wysłanie pracy do druku w ciągu 6 miesięcy od jej wygłoszenia. Przyjęcie
pracy do druku jest warunkiem ubiegania się o kolejne stypendium.
 Uzyskanie członkostwa w PTK i AISN w okresie do 12 miesięcy od
uczestnictwie w konferencji