do góry
Strona główna Nauka i edukacja Granty Regulamin Grantu Naukowego AISN PTK 2017

Regulamin Grantu Naukowego AISN PTK 2017

Regulamin Grantu Naukowego Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK 2017 we współpracy z firmą Philips Volcano 

 1. Grant Naukowy Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN PTK”) we współpracy z firmą Philips Volcano 2017, zwany dalej „Grantem”, przeznaczony jest na finansowanie projektu badawczego poświęconego zastosowaniu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej.
 2. Podania o finansowanie Grantu mogą składać członkowie AISN PTK z co najmniej dwuletnim stażem członkowskim będący jednocześnie członkami European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, EAPCI (bez względu na okres członkostwa), posiadający stopień doktora nauk medycznych, którzy w momencie składania aplikacji nie ukończyli 40 roku życia.
 3. O finansowanie projektów nie mogą ubiegać się osoby, które nie rozliczyły grantu przyznawanego wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych). O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych i sprzętowych.
 4. Kandydaci zgłaszają̨ swoje aplikacje w formie pisemnej oraz elektronicznej:
  • aplikacje przyjmowane są TYLKO w formacie dołączonym w załączniku - załącznik 1,
  • oświadczenie kierownika ośrodka o formalnych i technicznych możliwościach realizacji Grantu w kierowanej przez niego jednostce (dostęp do pracowni, sprzętu),
  • osoby dokumentujące rozliczenie wcześniej otrzymanych grantów wyjazdowych dołączają dokumenty zgodnie z uwagami w punkcie 17 załącznika 1,
  • wnioski należy przesłać w formie elektronicznej i pisemnej w terminie do dnia 10 maja 2017 (liczy się termin dotarcia wniosku w formie elektronicznej) na adres:
  • Wnioski w formie pisemnej powinny być przesłane na adres siedziby Biura AISN PTK: Biuro Zarządu AISN PTK, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków
 1. Wybór laureata/ki:
  • Komisja (w składzie Prezes PTK, Przewodniczący AISN PTK, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK, Przewodniczący oraz członkowie Komisji Grantów i Stypendiów Naukowych Zarządu AISN PTK) dokona wstępnej selekcji nadesłanych prac oceniając kompletność aplikacji zgodnie z niniejszym regulaminem, a następnie przekaże projekty spełniające wymagane kryteria formalne do recenzji ekspertom wybranym przez Komisję w terminie do 15 maja 2017.
  • Każdy z projektów badawczych będzie recenzowany przez minimum dwóch recenzentów.
  • Recenzenci przekażą Komisji opinie dotyczące projektów badawczych
   do 30 czerwca 2017.
  • Po zapoznaniu się̨ z opiniami recenzentów, w terminie do 30 sierpnia 2017, Komisja wyłoni laureata/kę w drodze głosowania i przedstawi Zarządowi Głównemu PTK oraz Zarządowi AISN PTK wybraną kandydaturę.
 1. Zgłoszony projekt badawczy nie może być w całości finansowany z innych źródeł. Jeśli zgłoszony projekt jest w momencie zgłoszenia finansowany z innych źródeł wnioskodawca powinien uzasadnić konieczność zwiększenia środków finansowych i szczegółowo opisać, które dodatkowe zadania badawcze będą stanowiły podstawę rozliczenia Grantu.
 2. Suma dofinansowania w ramach Grantu 2017 wynosi 100 000 PLN netto.
 3. Środki finansowe w ramach Grantu będą możliwe do wykorzystania od 15 listopada 2017.
 4. Przed rozpoczęciem realizacji Grantu laureat jest zobowiązany dostarczyć zgodę właściwej komisji bioetycznej (jeśli projekt badawczy jej wymaga) oraz dyrekcji szpitala na prowadzenie projektu.
 5. Czas realizacji Grantu wynosi 24 miesiące. Czas może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 6 miesięcy. Podanie o wydłużenie czasu Grantu należy złożyć maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym zakończeniem.
 6. Po zakończeniu projektu laureat/ka przedstawia Komisji merytoryczny i finansowy raport z realizacji Grantu najpóźniej w terminie do 15 listopada 2019 roku wg wzoru – załącznik 2.
 7. Efektem prowadzonych badań ma być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach, preferowana publikacja w Kardiologii Polskiej, Advances in Interventional Cardiology lub piśmie z IF>1,0. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłać wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na kongresie PTK w 2018 lub 2019 roku. Alternatywną formą rozliczenia może być zaświadczenie o złożeniu tez rozprawy doktorskiej opracowanej w ramach grantu. W publikacjach należy powołać się na Grant AISN PTK we współpracy z Philips Volcano, podając źródło finansowania.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 9. Przystępując do niniejszego konkursu („Konkurs”) uczestnik Konkursu („Uczestnik”):
  1. oświadcza i gwarantuje, iż przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje iż Grantodawca (tj. firma Philips Volcano z siedzibą w Belgii („Philips Volcano”)) nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności i nie będzie jej ponosić za żadne straty, koszty, szkody lub inne wydatki wynikające z lub będące skutkiem: (a) planu, treści lub wdrożenia projektu badawczego („Projekt”), i wyboru uczestników Projektu; oraz (b) szkód (czy to związanych z Projektem czy nie) na osobie lub w mieniu biorącym udział w Projekcie. Ponadto Uczestnik oświadcza i gwarantuje, iż zrzeka się prawa regresu wobec Philips Volcano, jak również zabezpieczy i ochroni Philips Volcano przed wszelkim postępowaniem sądowym lub roszczeniami odszkodowawczymi związanymi z Projektem wnoszonymi przez osoby trzecie przeciwko Philips Volcano lub spółkom z nią stowarzyszonym.
  2. oświadcza, iż:
   1. warunki niniejszego Konkursu nie stoją w sprzeczności z żadnymi innymi umownymi lub prawnymi zobowiązaniami Uczestnika ani żadną polityką, jak również ustawowymi lub wewnętrznymi zasadami jakiejkolwiek instytucji, z którą Uczestnik jest związany.
   2. Uczestnik uzyskał/uzyska od właściwych władz wszelkie wymagane upoważnienia do prowadzenia Projektu.
   3. Uczestnik będzie ściśle przestrzegać tajemnicy lekarskiej w odniesieniu do danych osobowych, nie będzie takich danych przekazywać ani PTK ani Philips Volcano, uzyska odpowiednią świadomą zgodę wszystkich podmiotów [Projektu], jeśli będzie to wymagane oraz będzie prowadzić i przechowywać właściwe zapisy.
   4. Uczestnik, ani żaden z jego pracowników lub osób/podmiotów z nim powiązanych nie był ani nie jest, według najlepszej swojej najlepszej wiedzy, podmiotem postępowania, które mogłoby prowadzić do ogłoszenia go/ich odpowiednio Osobą Wykluczoną lub Podmiotem Wykluczonym. Uczestnik zobowiązuje się też, oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w trakcie trwania Projektu będzie lub stanie się ona lub którykolwiek z jej pracowników albo agentów podmiotem postępowania, które mogłoby prowadzić do ogłoszenia tej Strony odpowiednio Osobą Wykluczoną lub Podmiotem Wykluczonym w rozumieniu stosownych przepisów prawa ( w tym m.in. FCPA), Uczestnik niezwłocznie powiadomi o tym Philips Volcano, a Philips Volcano lub PTK będzie miała prawo do cofnięcia Grantu ze skutkiem natychmiastowym.
   5. Przez cały czas trwania Projektu objęty będzie stosowną polisą ubezpieczeniową (jeśli będzie to wymagane przez przepisy prawa), obejmującą między innymi odpowiedzialność za szkody na osobie, zgodnie z wymogami prawnymi.
   6. Zobowiązuje się iż on sam jak również inne podmioty działające w jego imieniu nie będą przyjmować, akceptować, oferować, zobowiązywać się czy przekazywać jakichkolwiek korzyści materialnych lub osobistych np. płatności, pożyczki, usługi czy prezenty od i na rzecz osób trzecich (fizycznych lub prawnych), jako warunku lub w rezultacie prowadzenia jakiejkolwiek działalności (działania o charakterze korupcyjnym). Dodatkowo, Uczestnik podejmie wszelkie możliwe starania w celu zastosowania się do prośby Philips Volcano o udostępnienie informacji, łącznie z wypełnieniem kwestionariuszy i udzielaniem odpowiedzi na szczegółowe pytania, w celu umożliwienia jej zastosowania się do obowiązujących ją przepisów antykorupcyjnych.
   7. Zobowiązuje się do prowadzenia dokładnej i pełnej ewidencji wszystkich aneksów, dokumentów, korespondencji, ksiąg, faktur lub innych informacji dotyczących Projektu. Dokumentacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami prawa. Uczestnik zobowiązany  będzie na wniosek  PTK do umożliwienia  PTK (lub podmiotowi przez nią wskazanemu) wglądu do prowadzonej przez siebie dokumentacji, w tym finansowej, dotyczącej Projektu.

 

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin Grantu AISN PTK 2017 we współpracy z firmą Philips Volcano.pdf 17-04-06 01:04 404.99KB pobierz plik: Regulamin Grantu AISN PTK 2017 we współpracy z firmą Philips Volcano.pdf
docx Załącznik nr 1 do Regulaminu Grantu Naukowego AISN PTK 2017 we współpracy z firmą Philips Volcano.docx 17-04-06 01:05 15.57KB pobierz plik: Załącznik nr 1 do Regulaminu Grantu Naukowego AISN PTK 2017 we współpracy z firmą Philips Volcano.docx
docx Załącznik nr 2 do Regulaminu Grantu Naukowego AISN PTK 2017 we współpracy z firmą Philips Volcano.docx 17-04-06 01:05 12.52KB pobierz plik: Załącznik nr 2 do Regulaminu Grantu Naukowego AISN PTK 2017 we współpracy z firmą Philips Volcano.docx