do góry
Strona główna Aktualności Kardiolodzy Inwazyjni

Aktualności

Powitajmy nowy rok 2016! A wraz z nim nowe wyzwania i nowe możliwości…

17 02.2016r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Koniec roku upływał nam na gorących dyskusjach na temat Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii — diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej z dnia 10.11.2015 r. Określa ono szczegółowe wymogi dla wykonywania procedur radiologii zabiegowej, w tym w zakresie kardiologii inwazyjnej. Prace nad tym dokumentem trwały przez wiele lat, co niestety odcisnęło się trwałym piętnem na jego końcowej jakości. Mam tutaj na myśli przede wszystkim opisy merytoryczne poszczególnych procedur, które często opierają się na nieaktualnych już wytycznych towarzystw naukowych lub odzwierciedlają stan wiedzy sprzed kilku lat.

Z całą mocą należy podkreślić, iż poszczególne rozdziały przed ich publikacją nie zostały przedstawione do akceptacji lub korekty ich autorom, mimo że niektóre z nich pisane były kilka lat temu. Ponadto nie uwzględniły wielu postulatów Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, zgłaszanych w roku 2015. Myślę tutaj przede wszystkim o nieuwzględnieniu w całości obowiązujących wymogów AISN PTK dla uzyskania certyfi katu samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej oraz samodzielnego diagnosty. Ministerstwo Zdrowia (powołując się na zapisy Ustawy o prawie atomowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) stanęło twardo na stanowisku, że zabiegi kardiologii inwazyjnej wykonywać mogą wyłącznie lekarze posiadający specjalizację z kardiologii.

Jakie rodzi to konsekwencje dla codziennego funkcjonowania polskiej kardiologii inwazyjnej? Sądząc po gorącej dyskusji, jaka rozgorzała  w trakcie spotkania kierowników polskich pracowni kardiologii inwazyjnej z Zarządem AISN PTK i Radą Konsultacyjną w dniu 26.11.2015 r. w Krakowie oraz licznych mailach i listach kierowanych do mnie w ostatnich tygodniach przez poszczególnych lekarzy, w wielu miejscach w Polsce pojawiły się problemy z zabezpieczeniem całodobowych dyżurów zawałowych. Wynika to z faktu, iż spośród 604 samodzielnych operatorów kardiologii inwazyjnej, 66 posiada specjalizację z chorób wewnętrznych i w myśl wymogów zawartych w Obwieszczeniu straciło uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów.

Biorąc to wszystko pod uwagę Zarząd AISN podjął natychmiastowe starania o umożliwienie wszystkim specjalistom chorób wewnętrznych, będącym w trakcie specjalizacji z kardiologii i posiadającym certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej wydany przed 10.11.2015 r. (a więc datą ukazania się Obwieszczenia) dalszego wykonywania zabiegów. Uzyskaliśmy poparcie Prezesa PTK oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii. Mam nadzieję, że sprawę tę uda się wkrótce doprowadzić do końca. Nie ma natomiast zgody na dopuszczenie do samodzielnego wykonywania zabiegów lekarzy bez specjalizacji. Ewentualne wykonywanie przez
nich zabiegów jest możliwe tylko i wyłącznie pod nadzorem specjalisty kardiologa.

Jest mi bardzo miło poinformować Państwa, że Zarząd AISN PTK na posiedzeniu w dniu 25.11.2015 r. podjął uchwałę o finansowaniu w 2016 roku sześciu grantów wyjazdowych dla kardiologów inwazyjnych, którzy będą prezentować swoje prace oryginalne w trakcie Międzynarodowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Rzymie. Podobnie jak w latach ubiegłych podania o przyznanie grantu należy kierować do Komisji Grantów Zarządu Głównego PTK (regulamin przyznawania grantów dostępny jest na stronie internetowej PTK). Ponadto zdecydowaliśmy o finansowaniu ośmiu grantów dla kardiologów inwazyjnych, którzy będą prezentować prace oryginalne w trakcie EuroPCR w Paryżu. Podania o przyznanie grantu należy kierować do Komisji Grantów Wyjazdowych i Akredytacji Konferencji Zarządu AISN PTK na adres: Biuro Zarządu AISN PTK, ul. Armii Krajowej 19, 30–150 Kraków (Regulamin przyznawania grantów dostępny jest na stronie internetowej Asocjacji).

Korzystając z okazji chciałbym także poinformować Państwa o najnowszej inicjatywie Zarządu Asocjacji. Otóż w porozumieniu i współpracy z Zarządem Głównym PTK, finalizujemy starania o ufundowanie Grantu Naukowego AISN PTK. Grant w wysokości 100 000 zł netto ma być przeznaczony na realizację projektu badawczego w zakresie kardiologii interwencyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o systematyczne odwiedzanie strony internetowej www.
aisn.ptk, za której pośrednictwem poinformujemy Państwa o szczegółowych zasadach oraz terminarzu ubiegania się o przyznanie grantu. Na zakończenie pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku 2016. Oby był on kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju kardiologii inwazyjnej w Polsce, a każdemu z Was przyniósł wiele sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej oraz radości i szczęścia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. UJ
Przewodniczący AISN PTK

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Inwestycja w jakość, naukę i innowacje naszą gwarancją na dalszy rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce! 16-04-20 10:17 185.12KB pobierz plik: Inwestycja w jakość, naukę i innowacje naszą gwarancją na dalszy rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce!