do góry
Strona główna Akredytacje Organizacja kursów IVUS

Organizacja kursów IVUS

Zasady organizacji kursów i certyfikacji z ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)

 1. Szkolenia z zakresu IVUS mogą być przeprowadzane w ośrodkach posiadających akredytację klasy C (ośrodek referencyjny), mających minimum 3 lata doświadczeń w wykonywaniu powyższych badań mogących udokumentować wykonanie ponad 100 zabiegów inwazyjnej oceny zwężeń wieńcowych (FFR, IVUS, OCT).
 2. Kierownik Kursu (odpowiedzialny za proces szkolenia) powinien byś samodzielnym pracownikiem naukowym (w wyjątkowych sytuacjach doktorem nauk medycznych) oraz posiadać odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu procedur IVUS – minimum 50 zabiegów.
 3. W trosce o odpowiednią jakość prowadzonych szkoleń zaleca się, aby organizatorzy kursu mogli się wykazać ponadto ukończeniem odpowiednich szkoleń, przeprowadzanych w ośrodkach zagranicznych, dotyczących zasad wykonywania i oceny badań objętych tematyką kursu, ewentualnie posiadali odpowiedni dorobek naukowy (publikacje z zakresu IVUS) lub uczestniczyli w międzynarodowych badaniach, w których wymagano stosowania badania IVUS.
 4. Kierownik Kursu informuje w formie pisemnej Przewodniczącego Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK o zamiarze przeprowadzenia szkolenia przedstawiając jego program oraz listę wykładowców na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 5. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (uczestnictwo w zabiegach z zastosowaniem IVUS).
 6. Program teoretyczny kursu (1-dniowy) winien obejmować następujące zagadnienia:
  1. IVUS – koncepcja i podstawy teoretyczne zastosowania klinicznego.
  2. Interpretacja obrazu IVUS w prawidłowym naczyniu wieńcowym.
  3. Charakterystyka różnych typów blaszki miażdżycowej w badaniu IVUS.
  4. Ocena blaszki miażdżycowej w badaniu IVUS z wirtualną histologią (VH).
  5. Ocena istotności zmian w badaniu IVUS (zwłaszcza w obrębie pnia LTW).
  6. Badanie IVUS w ostrych zespołach wieńcowych.
  7. Technika implantacji stentów pod kontrolą badaniu IVUS (kryteria właściwej ekspansji stentów).
  8. Badanie OCT – wskazania, zastosowanie oraz interpretacja wyników.
  9. Przedstawienie wyników najważniejszych badań dotyczących zastosowania IVUS/OCT w praktyce klinicznej.
  10. IVUS, OCT i FFR – ich miejsce w nowoczesnej diagnostyce hemodynamicznej.
  11. Prezentacja i dyskusja przypadków klinicznych dotyczących zastosowania IVUS w codziennej praktyce klinicznej.
 7. Program praktyczny kursu (2 dniowy) winien obejmować udział w zabiegach z wykorzystaniem IVUS.
 8. Zaświadczenia indywidualne o ukończeniu kursu, będące jednocześnie potwierdzeniem nabycia odpowiednich kompetencji w dziedzinie będącej tematem szkolenia, wystawia Kierownik Kursu przesyłając jednocześnie Przewodniczącemu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK zbiorczą listę osób, które ukończyły kurs (w terminie do 14 dni po zakończeniu szkolenia).
 9. Biuro Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK prowadzi listę osób, które ukończyły kurs IVUS.
 10. Korespondencja dotycząca szkoleń powinna być kierowana na aktualny adres Biura Zarządu AISN.